Deelname reglement Militaire Prestatie Tocht Te Paard (MPTTP)
Artikel 1 – Algemene bepalingen

 1. De statuten en het reglement gelden voor alle evenementen die rondom of tijdens de MPTTP worden georganiseerd en voor alle mensen die betrokken zijn bij het evenement.
 2. Wanneer dit reglement afwijkt van Europese en/of nationale regelgeving, prevaleert de Europese en/of nationale regelgeving boven dit document.
 3. Iedereen die deelneemt of meewerkt aan de in deze bepalingen bedoelde wedstrijden en degenen die deze organiseren worden geacht deze bepalingen te kennen en te accepteren.
 4. De eigenaar van een paard, waarmee wordt deelgenomen aan de MPTTP dient, alvorens wordt deelgenomen, verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid (bij paarden die gehuurd worden is dit inbegrepen)
 5. Ruiters dienen voldoende rijvaardigheid te bezitten om de rit “fit from start to finish” te kunnen volbrengen
 6. Het gebruik van ongeoorloofde middelen en medicijnen is voor paarden en deelnemers verboden.
 7. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, dient gehandeld te worden in de geest van de sport, waarbij fairplay en het welzijn van mens en dier altijd voorop moeten staan.
 8. Deelnemers dienen aanwijzingen van de organisatie t.b.v. het evenement op te volgen
 9. Het staat de voorzitter van de MPTTP vrij om mensen uit te sluiten op grond van het niet
  naleven van dit regelement
  Artikel 2 – het evenement
 10. Deelname aan de MPTTP staat open voor:
 • Medewerkers van Nederlandse en buitenlandse geüniformeerde beroepen;
 • Militairen/politiemedewerkers buiten dienst
 • Medewerkers van het koninklijk stal departement
 • Leden van de Militaire ruitersport Vereniging
 • Leden van de veterinaire vereniging V.S.R. “De Solleysel”
 1. Het is mogelijk om deel te nemen in bereden vorm (onder het zadel) of als TPA (Tactical Pack Animal)
 2. Het is toegestaan dat een handpaard/lastdier wordt meegevoerd naast een rijpaard onder de voorwaarde dat de ruiter over voldoende rij-kwaliteit beschikt en dit voorafgaand aan de MPTTP heeft getraind. Tevens dient dit aangegeven te worden bij de organisatie.
 3. Het bestuur stelt het welzijn van mens en dier voorop in de organisatie en verwacht dat ook de deelnemers hiernaar zullen handelen
 4. Bij deelname aan de MPTTP gaat u er mee akkoord dat:
 • Uw telefoonnummer gebruikt kan worden in geval van calamiteiten, communicatie en
  locatie bepaling
 • Uw contactgegevens gebruikt mogen worden voor het verstrekken van informatie
  rondom het evenement
 • Foto’s die gemaakt worden tijdens het evenement geplaatst mogen worden op (sociale)
  media kanalen.
 1. Tijdens het evenement wordt er voor avondeten op de vrijdagavond en voeding op de
  zaterdag gezorgd. Voor de paarden is er op het rustpunt voldoende water beschikbaar
 2. Tijdens de tocht mag u in overleg andere teams inhalen, zolang de veiligheid hierbij
  gewaarborgd blijft.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan de MPTTP is op eigen risico en de organisatie of het bestuur is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele schade dat tijdens het evenement wordt opgelopen
 2. De organisatie van de MPTTP is niet verantwoordelijk voor eigen meegebrachte spullen
 3. Elke deelnemer is aansprakelijk voor zijn/haar eigen handelen tijdens het evenement
 4. De organisatie is niet verantwoordelijk voor gevolgen die voortvloeien wanneer een paard
  en/of ruiter niet beschikken voer voldoende voorbereiding, zoals conditie dan wel uitrusting van het paard.


Artikel 4 – Dierwelzijn

 1. Deelnemers dienen zich te houden aan de Gezondheid- en Welzijnsweg voor Dieren en de daaruit voortvloeiende regelgeving met betrekking tot paarden.
 2. Deelnemende paarden dienen minimaal de leeftijd van 4 jaar bereikt te hebben
 3. Deelnemende paarden zijn het afgelopen jaar geënt tegen influenza en dienen gezond te zijn
 4. De organisatie dient zorg te dragen voor veterinaire ondersteuning gedurende het
  evenement. Indien dit niet mogelijk is, dient deze oproepbaar te zijn.
 5. De dierenarts is bevoegd om een paard uit het evenement te halen op basis van bevindingen
  tijdens het (klinisch) onderzoek.
 6. De dierenarts levert bij aanvang veterinaire keuringspapieren aan. Deze dienen gedurende
  de hele tocht op de man te blijven en op verzoek getoond te kunnen worden. Bij kwijt raken
  van dit formulier volgt uitsluiting van het evenement.
 7. De dierenarts is adviseur in veterinaire zaken voor de organisatie en de deelnemers.
 8. Tijdens de route wordt middels signalering aangegeven waar het verantwoord is te rijden in
  stap, draf en galop. Het is geen snelheidswedstrijd, dus houd u aan deze signaleringen
 9. Tuigage dient deugdelijk te zijn en goed te passen zodat het geen knel- of drukplekken
  veroorzaakt.
 10. Op de zaterdag is er een hoefsmid aanwezig voor noodgevallen. Eventuele kosten kunnen op
  de eigenaar worden doorgerekend.
 11. Er is met zorg een veilige route voor paard en ruiter uitgezet. Gezien de route over militair
  schietterrein voert, is het mogelijk dat op bepaalde delen (UXO area) met niet ontplofte munitie ligt. Afwijken van de aangegeven route kan resulteren in uitsluiting van het evenement.

Artikel 5 – Stalling

 1. De organisatie draagt zorg voor stalling voor deelnemers die met eigen paarden deelnemen aan de MPTTP
 2. Bij aanmelding dient aangegeven te worden of men gebruik wenst te maken van stalling
 3. De organisatie dient zorg te dragen dat er in de stallen de nodige veiligheidsmaatregelen zijn
  getroffen
 4. Deelnemers dienen zelf ruw- en krachtvoer mee te nemen
 5. Er is voldoende schoon drinkwater aanwezig, maar deelnemers dienen zelf emmers mee te
  nemen
 6. Elke stal moet voorzien zijn van een halster en halstertouw voor het geval een paard
  omwegen calamiteiten uit de stal gehaald moet worden
 7. In de stal heeft het paard geen halster om, zodat hij nergens achter kan blijven hangen
 8. Na afloop dient elke deelnemer de stal netjes en leeg op te leveren
 9. Zie de ‘stalregels’ voor de actuele informatie rondom stalling

Artikel 6 – Deelnemers

 1. De deelnemer is verantwoordelijk voor de wijze waarop hij het paard rijdt
 2. De deelnemer is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen fitheid
 3. De deelnemer is verantwoordelijk voor de conditie en de gezondheidstoestand van het paard waarmee hij aan de wedstrijd deelneemt (m.u.v. de gehuurde paarden)
 4. Deelnemers verlenen alle medewerking aan de veterinaire keuringen tijdens het evenement
 5. Ruiters die een paard huren dienen in de afgelopen 6 maanden voorafgaand aan het
  evenement minimaal 1 buitenrit met het betreffende paard gemaakt te hebben
 6. De ruiter dient de kenmerken en gedragingen van een paard te herkennen waarmee hij de
  conditie van zijn paard kan “lezen”

Artikel 7 – Aanmelden / afmelden

 1. I.v.m. veiligheid dient er in groepsverband gereden te worden ter grootte van 4 tot 8 groepsleden (inclusief Teamcaptain)
 2. Bij aanmelden dient er een Teamcaptain en een Second in Command te worden aangewezen. Deze dienen beide in het zelfde team te rijden
 3. Elk team dient een naam te hebben en deze bij inschrijving kenbaar te maken
 4. Deelnemers ontvangen bij aanmelding bij het secretariaat een startnummer voor hun paard.
  Dit startnummer wordt duidelijk zichtbaar op het hoofdstel van het paard aangebracht
  tijdens de tocht.
 5. Deelnemers die zich na 1 augustus afmelden, hebben geen recht op restitutie van het
  inschrijfgeld
 6. Inschrijfgeld dient bij aanmelding te worden voldaan
 7. Kosten van het evenement zijn inclusief BBQ op vrijdagavond, voeding op zaterdag en
  overnachting voor ruiter en paard. Er kan geen korting op de prijs gegeven worden indien hier geen gebruik van gemaakt wenst te worden

Artikel 8 – Tenue

 1. Deelnemende teams dienen in eenheid van tenue te rijden, waarbij het door de MPTTP als meerwaarde wordt gezien wanneer teams deelnemen in operationeel tenue
 2. Ruiters dienen tijdens de rut een gevechtshelm of een goedgekeurde rijcap met CE keurmerk te dragen (elke rijcap die in de winkel verkocht wordt dient hier aan te voldoen)
 3. Het is aan de ruiters zelf om kleding aan te passen aan weersomstandigheden of om extra kleding mee te nemen
 4. Alle deelnemers dienen een geldige defensiepas of identificatiebewijs bij zich te dragen

Artikel 9 – Gedragsregels

 1. Tijdens het evenement tolereren we geen fysiek geweld
 2. Alle betrokkenen tonen respect voor elkaar, elkaars eigendommen en de omgeving
 3. Tijdens het evenement wordt van deelnemers en organisatie verwacht dat iedereen elkaar
  helpt en steunt waar nodig
 4. Iedereen is verantwoordelijk voor een goede sfeer en gang van zaken tijdens het evenement